МЕНИ

 

Канцеларија за сарадњу с медијима

Канцеларија за сарадњу с медијима основана је Уредбом о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима (“Службени гласник РС“број 75/2005) којом се прописују њено уређење и делокруг.

Радом Канцеларије за сарадњу с медијима руководи директор. Директор Канцеларије је за свој рад одговоран Влади и председнику Владе. Директор Канцеларије је државни службеник на положају. Директор представља Канцеларију и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, и обавља и друге послове утврђене законом.

Директор Канцеларије има заменика. Заменик директора Канцеларије помаже директору Канцеларије у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га када је одсутан, или спречен. За свој рад заменик директора одговара директору Канцеларије.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за сарадњу с медијима број 110-00-00001/2023 од 31. августа 2023. године за обављање послова из делокруга Канцеларије образују се следеће унутрашње јединице:

Прес служба;

Интернет служба;

Група за правне, кадровске и финансијске послове;

Прес служба и Интернет служба се уподобљавају одељењу као ужој унутрашњој јединици.

Чланом 93 Пословника о раду Владе прописано је да је рад Владе јаван.

Јавност рада Владе обезбеђује се конференцијама за новинаре, представљањем Владе и органа државне управе на Интернету, саопштењима за јавност и другим информационо-телекомуникационим средствима.

Чланом 94 Пословника о раду Владе прописано је да се о јавности рада Владе и органа државне управе стара Канцеларија за сарадњу с медијима, а да о раду и одлукама Владе јавност обавештавају председник Владе и директор Канцеларије за сарадњу с медијима.

Канцеларија за сарадњу с медијима, у складу са наведеним одредбама, обавештава јавност о раду Владе, министарстава, посебних организација и служби Владе, стара се о интерном информисању, издаје јавне и интерне публикације, бави се другим облицима комуникације и обавља друге послове из области сарадње с медијима које јој повери Влада.

Канцеларија обавештава јавност о одлукама донетим на седницама Владе којима, по правилу, не присуствују новинари и други представници јавности, путем саопштења, организацијом редовних конференција за новинаре и објављивањем усвојених докумената (предлога закона, уредби, одлука, закључака, стратегија, кадровских решења) на званичној интернет презентацији Владе Србије.

Канцеларија за сарадњу с медијима обезбеђује упознавање јавности са радом Владе и директним преносом конференција за новинаре из Прес сале Владе Србије, које се могу пратити на званичном сајту Владе Републике Србије.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, за обављање послова из делокруга Канцеларије утврђено је 26 радних места државних службеника и намештеника, на којима је систематизовано укупно 30 извршилаца.

Рад Канцеларије за сарадњу с медијима је јаван, а запослени који су овлашћени за припрему информација и података везаних за обавештавање јавности одговорни су за њихову тачност и благовременост.

Прописи у складу са којим Канцеларија поступа у обављању послова из свог делокруга наведени су у Информатору о раду Канцеларије за сарадњу с медијима, а могу се преузети са званичног сајта Владе, у секцији под називом „Документи о раду Владе“.

 Врх стране
 Информатор о раду  Јавне набавке  Конкурси  Конференције за штампу  Портал еУправа